Kronologisk tabell Länktips Ladda ner uppsatser

 

Ladda ner uppsatser här i PDF format:

 

Abstract

Manifestation of God through the prophets

Flavius Josephus view on the Hebrew Prophetism. A study of Antiquitates Judaicae book 5-11

Den judiske historieskrivaren Flavius Josefus som i Rom skrev sitt verk Antiquitates Judaicae om det hebreiska folkets historia betonade starkt den hebreiska profetismen, profeterna och profetian. Den tidiga kristna kyrkan byggde sin tro på de gamla hebreiska profeternas skrifter och den fortsatta uppenbarelsen man uppfattade under första århundradet. Föreliggande studie bygger dock på frågeställningen om vad som var den hebreiska profetismens egentliga väsen och religiösa funktion enligt Josefus beskrivning i Antiquitates Judaicae 5-11?

I studien används Mircea Eliades religionsteori som heuristiskt redskap för att finna svar på frågeställningen. Undersökningen visar att den hebreiska profetismens egentliga väsen enligt Josefus var Guds manifestation, hierofani och uppenbarelse hos vissa människor, genom att de blev uppfyllda av Guds ande (θεῖον πνεύμα). Därigenom kunde Guds tal och gärningar kanaliseras genom profeterna. I dessa kratofanier ansågs Gud uppenbara sin helighet, allmakt, sitt allvetande, sin vilja, sanning samt verksamhet i världen och mänsklighetens historia.

Föreliggande studie har med hjälp av Eliades teori lyft fram konkretiserat och definierat vad som var kärnan i Josefus religiösa syn på hebreiska profetismen. Det är Josefus pneumatologi, som är nyckeln till förståelsen av de beskrivna gudsuppenbarelserna som manifesterades genom den hebreiska profetismen.

 

Ladda ner detta paper i fullformat här: Textfil

Sökord: Flavius Josefus, Antiquitates Judaicae, hebreiska profetismen, profetismen, profeter, profetia, Mircea Eliade, hierofani, teofani, kratofani, tidig judendom och profetismen, Paulus och profeterna, tidig kristendom, Josefus pneumatologi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abstract

Political Messianism and Spiritual Pragmatism

Jewish Groups’ Views on the Power of the Romans in the First Century A.D. A Study of Flavius Josephus’ Bellum Judaicum 1-7

Flavius Josefus historieverk Bellum Judaicum utgör vår viktigaste historiska källa om det judiska kriget mot romarna 70 e.Kr. samt de händelser som föregick detta. Josefus verk används därför i undersökningen för att söka svar på frågan vilka faktorer som var avgörande för om en judisk gruppering skulle utveckla en militant hållning eller ett pragmatiskt förhållningsätt till den romerska makten, under första århundradet e.Kr. i Palestina. Den judiska religionen var grundläggande för de flesta judarna men det var inte alltid en religiös motivering som i praktiken avgjorde attityden och handlingssättet mot den romerska makten.

Josefus skriver om en radikal lära som spred sig bland folket, doktrinen om att man inte skulle ha någon annan herre över sig än Gud, inte erkänna den romerska makten, eller betala skatt till romarna. Motsatsen till detta synsätt fanns dock, konung Agrippa II ansåg tillika med Josefus att Gud styrde världen och lät vissa riken uppstå och utvecklas men andra riken gå under. Därmed ansåg de att folket borde underordna sig den romerska makten, eftersom det var Gud som låtit romarna få denna makt över världen. Dessa olikartade synsätt kan beskrivas som politisk messianism respektive spirituell pragmatism. Skiljelinjen gick därmed mellan dem som ansåg att gudsherraväldet skulle upprättas genom egenhändig vapenmakt och dem som i första hand ansåg att detta skulle ske genom Guds direkta ingripande i världshistorien.

Studiens resultat visar dock på att det inte endast fanns en avgörande faktor som konstituerade alla de olika judiska gruppernas attityder och handlingsätt mot den romerska makten, utan att det fanns en mängd olika faktorer som skar tvärs igenom det judiska samhällets olika grupperingar. Det handlade både om yttre och inre faktorer, den inre kulturens påverkan genom religiösa motiveringar, ungdomlig entusiasm, nykter realism, vilja till makt, egenintressen, lyckosökande och hopp om ett bättre judiskt samhälle. Den yttre kulturens påverkan genom tvingande realpolitiska situationer, djup hellenisering som en konsekvens av långtgående assimilering och ren självbevarelsedrift på grund av ett hårt yttre tryck.

Ladda ner detta paper i fullformat här: Textfil

Sökord: Flavius Josefus, Bellum Judaicum, judiska kriget, tidig judendom, tidig kristendom, hellenisering, fariséer, sadducéer, esséer, zeloter, sikarier, Antiquitates Judaicae.

­­­­­___________________________________________________________________________

Abstract

The Relationship of the Antique Gnosticism to the Platonic Tradition

A Study of Nag Hammadi Codex VI, 5, from Platos Respublica 588b-589b

Kodex, VI, 5, från Nag Hammadibiblioteket är en version av Platons Respublica, 588b-589b. Denna text har i föreliggande studie jämförts med Platons grekiska text i översättning, för att se vad som skiljer NHC, VI, 5 från den grekiska Platontexten. Resultatet av denna textanalys visar på flera avvikelser gentemot Platons grekiska text. Det har framkommit att NHC,VI,5 är en gnosticerad textversion, där setianska doktriner har implementerats genom ändringar och interpolationer i Platontexten.

Frågan gäller hur gnostikernas sätt att tolka och använda Platons läror samt texter skiljde sig från nyplatonikernas sätt att tolka och använda Platons läror?

Nyplatonikern Plotinos (205-270 e.Kr.) styrdes av platonska tolkningsprinciper vilka kontrasterar skarpt mot den antikosmiska läran som framträder enligt setiansk modell i den modifierade texten. Plotinos ansåg att allt ytterst emanerat från det ”högsta Goda”, och därmed utgör en enhet, vilket utesluter möjligheten till ett avskilt ont materiellt kosmos och en ond, arrogant skapargud.

De aktuella gnostikernas gnosticering av föreliggande Platontext visar på hur man kan vara starkt influerad av olika tankeströmningar, samtidigt som man själv utgör en del av en annan tradition. NHC, VI, 5 visar oss hur man kan omtolka och använda yttre influenser till att förstärka den egna religionstraditionen, trots att man i hög grad använder texter och filosofiska termer från de främmande influenserna.

 

Ladda ner detta paper i fullformat här: Textfil

Sökord: Gnosticism, nyplatonism, (NHC, VI, 5,), Respublica 588b-589b, Platon,

setiansk gnosticism, Plotinos.