Description: Description: C:\Users\Niklas\Desktop\Bilder websida\headbild-framsida.gif

 

 

 

Under antiken föddes och utvecklades det andra templets judendom och den tidiga kristna rörelsen, som till en början var en del av det första århundradets judendom. Jesus var en jude, hans tidigaste lärjungar var judar och därtill var även hedningarnas apostel Paulus av judisk härkomst, född i Tarsos i Kilikien med romerskt medlemskap, men med föräldrar av Benjamins stam.

    Den grekisk-romerska kulturen påverkade på olika sätt det judiska folket både i Israel och i diasporan inom det romerska riket. Det judiska arvet samt den tidiga kristna tron mötte därmed den grekiska filosofin och andra religiösa element under det första århundradet efter Kristus. Det andra århundradet kom därmed att innebära både konfrontationer och sammansmältningar mellan dessa tre. Judiska teologiska spekulationer och vissa filosofiska tankesystem födde tidigt en typ av gnostisk doktrin som sedan kom att påverka och förenas med den tidiga kristendomen. Det är därför av stor vikt att se och studera det religiösa, kulturella och sociala livet under antiken i sin helhet, om vi ska kunna förstå relationerna mellan dessa och den utveckling som senare kom att leda till att kristendomen blev statsreligion inom det romerska riket. Denna hemsida är därför ämnad att ge en introduktion samt olika typer av historiska inblickar i det turbulenta religiösa och sociala livet under antiken.

 

 

 

Internet Explorer 9 rekommenderas, kan laddas hem gratis här: microsoft